Muziek peter de haan

Gepubliceerd op 15 maart 2016 | door Jan Glas

0

Het laange Peter de Haan interview

Peter de Haan geft aanstoande zodderdag 19 meert n solo-optreden tiedens de Dag van de Grunneger toal. Christopher Bergmann interviewde hom veur de MOI. n Oetgebraaide versie van t interview is hier te lezen.

“Goud traditioneel Grunnegers? k Denk nait dat dat ter is”

Doe zingst laidjes in t Nederlands, in t Engels en in t Grunnegers. Het t Grunnegers n biezundere betaiken veur die?

k Bin groot worden in t Loppersom van de joaren 50 en 60. Dou wer der nog ontzettend veul Grunnegs proat – nou ja, bie ons thoes aiglieks wat minder. Mien pa en moe binnen aalbaaident opgruid in Grunnen en ze proatten ook wel Grunnegers tegen mekander, mor mien bruier en ik binnen opvoed in t Nederlands. t Grunnegers wat wie leerd hebben, dat hebben wie op stroat leerd. Tussen onze vriendjes was dat de voertoal in dij tied. En k heb aaltied t gevuil had dat t Grunnegers toch mien moudertoal is, de toal woar k mie t makkelkst in oetdrukken kin. En n mooie toal om der in te zingen of te dichten. As k zulf nummers schrief, din begun k aaltied in t Grunnegers.

Is dien aigen Grunnegers – en t gebruuk doarvan – sunt dien kindertied veraanderd?

Dat denk k wel. De tied doar k t mainste Grunnegers in proat heb, dat was zo rond mien vieftiende. Vanòf dij tied is t aal minder worden. Nou proat k mit drij kwart van de mìnsen Nederlands. Dat zit ter dus ook hail dik in. Dat noatuurleke Grunnegers van vatteg joar leden, dat bin k n beetje aan t kwietroaken. t Komt wel ais veur, as k mit n olle Lopster spreek dij aaltied in Loppersom wonen bleven is, dat dij dingen zegt woar k denk: verrek, zo zee ik dat vrouger ook, mor dat is bie mie toch in de loop van de tied veraanderd. Dat kin k din ook wel weer n beetje jammer vinden, want k denk: dat klinkt toch aiglieks hail mooi.

Hou gaaistoe om mit veraanderns in dien aigen toalgebruuk bie t schrieven van teksten?

t Schrieven van laidjes gaait bie mie redelk vanzulf. En t is ook nait zo da’k voak noadenk van: is dat wel goud traditioneel Grunnegers? Want k denk nait dat dat ter is. Kiek, ale toalen binnen aan verandering onderheveg. As in mien Grunnegers wat meer Nederlands zit, din kinnen mìnsen dij hail kritisch binnen, dat meschain vervelend vinden, mor zo is t nou ainmoal. Dus k dou – of ‘dug’, dat is din weer n nijere vörm – wat veur mie t beste klinkt. En t kin wel n keer wezen da’k doarmit speul – of sjoemel: as k n riemwoord neudeg heb, kin dat ‘dou’ of ‘dug’ wezen. Doar varieer k wel n beetje in. Zo’n purist bin k din ook weer nait.

Doe hest – as d’aine helft van Pé & Rinus en ook loater nog – Grunneger teksten schreven bie Engelse laidjes oet de joaren 50 en 60. Mor joen versies binnen mainsttieds grappeger as de originele versies. Hou komt dat?

Dij insteek dat ter aaltied iets grappegs mot zitten in de teksten, dat kwam meschain deur de soamenwaarken mit Frank (de aandere helft van Pé & Rinus). Mit hom heb k aaltied n specioale klik had bie t schrieven van nummers – en k denk dat dat wederzijds is. Allinneg schrieven je hail aandere teksten. En wie haren aaltied t idee: wie motten de mìnsen ook n beetje vermoaken mit onze laidjes en der motten leuke wendingen in zitten. k Vin ook dat onze humor nait in ain nummer zit of in t beluustern van n cd. Dat is meschain nog ìns nait de helft van de beleving van de Pé & Rinushumor. k Denk dat dat pas komt as je ons zain hebben en minstens n haalf uur live noar ons luusterd hebben. t Gaait ter noamelk nait allinneg om dat wie grappege laidjes brengen, mor dat ter n soort sfeertje ontstaait. Dat is minstens zo belangriek as de nummers op zich.
Is de Grunneger humor aans as de humor in de rest van t laand? Sums wordt ter zegd dat de Grunneger humor veur n Limburger of Hollander hoast nait te begriepen is.

De Grunneger humor is zeker aans: dreuger. Dat ligt, denk ik, ook aan de toal. Mor t is nait zo dat onze humor elders nait begrepen wordt. Der binnen zo veul studenten van overaal dij noar Grunnen kommen en weer votgoan mit n Pé & Rinus-cd. Doarom denk k ook dat wie meschain n kaans hebben loaten liggen in onze Pé & Rinustied deurdat wie ons bepaarkt hebben tot optredens in t noorden van t laand. Wie hebben wel n poar keer boeten de pervìnzie speuld en dat was ook leuk, mor wie kregen zo veul aanbaidens om hier in t noorden te speulen, dus wie dochten dat t haildaal nait neudeg was om zo ver te rieden veur n optredentje. Achteròf denk k: doar haar k wel iets meer veur openstoan wild.

As je noar Grunneger meziek luustern, din kriegen je sums t idee dat ter hail veul over hoes-toen-en-keuken-onderwaarpen zongen wordt. Hou zugstoe dat?

Volgens mie is dat inderdoad zo – mor dat is van ale tieden. En t is ook nait specifiek veur de Grunneger meziek. k Heb bieveurbeeld n keer of drij speuld op streektoaldoagen dij n poar joaren leden overal in t laand ploatsvonden. Der waren telkens artiesten oet zes of zeuven aandere pervìnzies. En t vil mie op dat de mainste laidjes gingen over t mooie laandschop en zukswat, de artiesten sums nog mit de klompen aan – dat haar k wel redelk snel zain. Mor in de Nederlandstoalege of Engelstoalege meziek is t net zo. t Gaait aaltied over t zulfde: over laifde of joen mooie nije auto of wat din ook. Mor as je de goave hebben, din je kinnen vanzulf ook over zo’n oubolleg onderwaarp wel weer n mooi nummer moaken. t Makkelkste is traauwens as je n opdracht kriegen om n laidje te moaken over n bepoald onderwaarp. Din huiven je doar in aals geval nait meer over noa te denken.

Pé & Rinus binnen in 2005 ‘Grunnegers van t joar’ wèst. Joe binnen nog aal populair in Stad en Ommelaand. Wat kinnen je din nog berieken willen? Binnen der plannen?

t Is nait zo da’k denk van: as je dit of dat beriekt hebben, din huiven je nait meer verder. t Blift leuk om nije dingen te moaken en te kieken of t aanslagt bie t publiek. Frank en ik kommen aiglieks elke vaaier of vief joar mit wat nijs. Wie hebben al tegen mekander zegt: wie motten weer ais neudeg de haai op om wat te bedenken. k Hoop dat wie in t seizoen 2016/2017 mit n projectje op de planken kommen kinnen. En k wil ais n keer n bouk schrieven over mien jeugd in Loppersom. Want der is gainain dij n mooiere jeugd had het as ik. De herinnerns doaraan wil k geern opschrieven. Oh, en Daniël Lohues zee ais n moal tegen mie: Peter, doe most n Grunneger rock-’n-roll-cd moaken! k Heb t mor op t liestje mit dingen zet dij nog n keer gebeuren motten. Wie zain t wel wat ter van komt.

Foto: Marij Kloosterhof

Tags: ,Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

11 + 15 =

Terug naar boven ↑
  • Muziek activiteiten

    Geen nieuwe activiteiten